Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů:

I. Základní ustanovení

» Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Monika Jurčíková, IČ 72256422,  se sídlem Hlubocká 79/30, České Budějovice  (dále jen: "správce").

» Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

» Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

» Správce zpracovává Vaše identifikační, osobní a kontaktní údaje, které jste mu posklytl(a) a které správce získal na základě vyplnění Vaší přihlášky.
» Tyto údaje jsou nezbytné pro průběh realizace platebních úkonů na základě smlouvy a přihlášení na školení/seminář apod.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

» Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
»
Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
» Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

» Evidování Vaší přihlášky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při přihlášce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšnou rezervaci Vašeho místa (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
»
Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
» Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

» Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
»
Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
» Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

» Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na realizaci školení/seminářů a profesní zkoušky na základě smlouvy: Jaroslava Jurčíková, IČ01316451, Hradec Králové

» Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje jiným osobám, ani do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na:

» přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
»
opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
»
výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
» vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
» přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
» odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
» Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

» Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

» Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: silná hesla, zamezení přístupu třetích osob k firemnímu PC, šifrované údaje, uzamykatelné úložné prostory pro listiny.

» Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

» Odesláním přihlášky z internetového přihlašovacího formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

» Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12. 12. 2019.

Mona Art Nail Academy  &  Nehtový design by © Monika Jurčíková, info@mona-art.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!